آمارها دروغ نمی گویند

 

7.1دقیقه

میانگین زمان انتظار در آزمایشگاه
1.7k

مشتریان وفادار
94.2%

مشتریان راضی
97.8%

رضایت پزشکان همکار
دستگاه های آزمایشگاه
 
 

بخش های اصلی آزمایشگاه

   
   
   
   

  سازمان های طرف قرارداد

   انجام یک آزمایش دقیق

   آیا میدانید نتیجه دقیق یک آزمایش چقدر میتواند روند تشخیص و در نتیجه درمان زودرس را به همراه داشته باشد؟