نمونه گيری ادرار از اطفال

دستور العمل نمونه گيری ادرار و يا كشت ادرار از اطفال

  • محل خروج ادرار كاملاً با آب و صابون شسته شود. سپس كاملاً‌ با آب معمولی شستشو دهيد.
  • كيسه ادراری متناسب با جنس كودك تهيه نموده،سپس باز كرده و به طور پاكيزه روی محل قرار داده شود. هر كيسه ادراری حداكثر 45 دقيقه می تواند به مجاری خروجی ادرار متصل باشد.
  • چنانچه كودك را حمام برده و سپس اين كار را انجام دهيد ، بهتر است. در هنگام خواب راحت تر ميتوان به طفل كيسه وصل نمود. حدود 10 الی 15 سی سی ادرار كه در كيسه جمع شود سر آن را تا كرده تا بسته شود و در يك ليوان نمونه را حداکثر تا نیم ساعت به آزمايشگاه بياوريد.
  • لطفاً فراموش نشود، كيسه ادراری دارای برچسب نام و نوع آزمايش باشد.