جمع آوری نمونه ادرار تميز در آقايان

دستور العمل جمع آوری نمونه ادرار تميز در آقايان

نمونه ادرار براي تشخيص انواع عفونت های دستگاه ادراری و اثبات وجود ، كمی يا زيادی برخی از مواد و سلول ها از جمله قند ، پروتئين ، خون ، گلبول های سفيد و گلبول های قرمز تحت بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم كشت داده می شود.

توجه داشته باشيد كه :‌

بهترين نمونه برای تشخيص عفونت های ادراری نخستين نمونه ادرار صبحگاهی است.

اگر نمونه ادرار در زمان جمع آوری آلوده گردد نتايج آزمايش تجزيه ادرار و كشت آن خصوصاً از نظر تشخيص عفونت ها دچار اشكال خواهد شد. لذا ضرورت دارد تا نمونه ادرار با رعايت موارد ذيل تهيه گردد :‌

  • پيش از انجام آزمايش از نوشيدن بيش از حد مايعات اجتناب نماييد.
  • دست های خود را كاملاً با آب و صابون شسته و به خوبی با دستمال كاغذی خشك كنيد.
  • در ظرف را با احتياط باز كنيد ، تحت هيچ عنوان دست های شما نبايد با سطح داخلی ظرف يا درب آن تماس پيدا كند.
  • سر آلت را با يك دستمال مرطوب يك بار مصرف تميز كنيد و دستمال را دور بيندازيد . اين كار را دو مرتبه تكرار كنيد.
  •  مراقب باشيد كه سر آلت به سطح داخلي ظرف نخورد.
  •  مقدار كمی از قسمت اول ادرار (دو ثانيه اول) را به داخل توالت تخليه كرده و حدود 30 ميلي ليتر (نصف ظرف نمونه) از آن را جمع آوری نمائيد.
  • درب ظرف نمونه را بسته و آن را تحويل آزمايشگاه دهيد.