بخش نمونه برداری

این مرکز دارای بخش نمونه برداری ویژه به همراه 6 متخصص ویژه در دو شیفت و همچنین نمونه گیر متخصص اطفال میباشد.
Sampling
بخش نمونه گیری اطفال
بخش نمونه گیری بزرگسالان